Welcome to Shahi Taj | Since 1960

Contact us

Shahi Taj | Since 1960

1, Shanti Bhawan, Shreenath Marg,
Near Navkar Bhawan,
Udaipur,Rajasthan,India
shahitajudr@gmail.com
+91 9358260841