Contact Us

Home » Contact Us

General Info

Address

Shahi Taj
4, Vitthal Marg , Kol Pole, Bada Bazar,
Udaipur, Rajasthan 313001

Mr. Jinesh Kothari
shahitajudr@gmail.com
+919828920304

Mr. Jayant Kothari
jack4ui@gmail.com
+917665989351